MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.

2. Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje ir privačiuose dirbtiniuose vandens telkiniuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-557, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-22, i. k. 2016-22544

3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja ir šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

II. sąvokos

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;

4.2. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.3. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės, vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Gaudant stintas ne nuo ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys, išskyrus plekšnes, nedelsiant paleidžiamos į tą patį vandens telkinį. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai, siauražnypliai vėžiai ar žuvys turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919

7. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus lydekų, sterkų, ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojant jų laisvą judėjimą vandens telkinyje, įskaitomos į laimikį. Už visas laimikyje esančias žuvis, sugautas pažeidžiant mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo jų gyvybingumo, skaičiuojama padaryta žuvų ištekliams žala.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Nr. D1-1077, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21007

Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919

Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375

8. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo ne didesnis kaip 1 metras, tinklo akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, Taisyklių 12.1–12.3 papunkčiuose išvardintas žuvis, į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 „Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo“, įrašytas žuvis. Mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose, kurie naudojami kaip žvejybos plotai, uodo trūklio lervas leidžiama gaudyti tik sutikus žvejybos ploto naudotojui, turint jo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kuriame nurodyta teisė gaudyti uodo trūklio lervas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919

Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375

9. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 7 punkte nurodytų apribojimų ir 11.1 punkte nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – regiono aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;

9.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;

9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.

10. Draudžiama veikla:

10.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis gaudoma ar sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių, naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius ar juos išimant iš vandens telkinių, nesilaikant 10.3 papunkčio reikalavimų, vietose, kuriose žvejoti draudžiama ar tuo metu draudžiama, įrankiais ar masalais, kuriais tuo metu toje vietoje žvejoti draudžiama ar nustatyta tvarka neįgijus teisės žvejoti tokiais įrankiais ir masalais, pažeidžiant Taisyklių 12.1, 12.2 ir 12.4 papunkčių reikalavimus, žvejoti kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais, bučiukais ar samteliais vėžiams gaudyti kitų rūšių žuvis nei siauražnypliai, plačiažnypliai, žymėtieji ir rainuotieji vėžiai, (toliau – draudžiami žvejybos būdai);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693

Nr. D1-14, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00409

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919

10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai ar mokslo ir mokymo tikslais;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

10.3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, privalo pranešti apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Informacijos priėmimo ir valdymo centrui telefonu 8(5) 273 2995 arba bendruoju pagalbos centro numeriu 112;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

10.4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą ir Taisyklių 12.1–12.3 punktuose išvardintas žuvis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

10.5. vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

10.6. būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, ar neturint mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje ar nemokamos žvejybos teisės, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

10.7. prekiauti mėgėjų žvejybos būdu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais;

Papildyta punktu:

Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

10.8. būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-260, 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 41-2016 (2013-04-20), i. k. 113301MISAK00D1-260

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

11. Draudžiama žvejoti:

11.1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę. Liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuojama limituota žvejyba, ir Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-563, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09168

11.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

11.3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;

11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti. Šiais įrankiais sugautos visų rūšių žuvys turi būti nedelsiant paleistos atgal į tą patį vandens telkinį;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

11.5. Neteko galios nuo 2015-01-10

Punkto naikinimas:

Nr. D1-14, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00409

11.6. salačius naudojant daugiau kaip du masalus;

11.7. arčiau kaip 10 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

11.8. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-563, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09168

Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468

11.9. ant ledo neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, – dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų;

11.10. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-414, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08341

11.11. Neteko galios nuo 2015-01-10

Punkto naikinimas:

Nr. D1-14, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00409

11.12. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);

11.13. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;

11.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. taisyklių 5 priede nurodytuose upių ruožuose.

Papildyta punktu:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

11.15. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

11.16. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

11.17. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

11.18. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. nuo saulės laidos iki saulės patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje) Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose;

Papildyta punktu:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468

11.19. nuo liepos 1 d. iki lapkričio 1 d. taisyklių 6 priede nurodytuose upių ruožuose;

Papildyta punktu:

Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

11.20. nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 31 d. Neryje nuo Šilo g. tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant įrankius ir masalus, skirtus plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai (išskyrus žvejybą masalui naudojant slieką arba žuvies gabalėlį);

Papildyta punktu:

Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-937, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20066

11.21. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu);

Papildyta punktu:

Nr. D1-937, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20066

11.22. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Šventosios upėje nuo Dagios žiočių iki Kavarsko užtvankos įrankiais ir masalais, skirtais plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai;

Papildyta punktu:

Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375

11.23. tvenkiniuose jų vandens išleidimo metu, kai numatyta visiškai išleisti vandenį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-619, 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23691

11.24. Neteko galios nuo 2017-05-19

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-414, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08341

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-689, 2016-10-14, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25176

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

12. Draudžiama gaudyti:

12.1. šių rūšių žuvis:

12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);

12.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);

12.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);

12.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri);

12.1.5. nėgių vingilius;

12.1.6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);

12.1.7. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų gyvūnų sąrašas), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-557, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-22, i. k. 2016-22544

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

12.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:

12.2.1. lašišas (Salmo salar);

12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);

12.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);

12.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);

12.3. mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

12.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

12.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

12.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;

12.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;

12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;

12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;

12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;

12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;

12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

12.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;

12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;

12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;

12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;

12.3.17. Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;

12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;

12.3.19. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

12.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

12.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-414, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08341

12.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;

12.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;

12.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

12.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

12.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;

12.4.9. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

12.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;

12.4.11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.

Papildyta punktu:

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

13. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 12 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

14. Visi 11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

15. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:

15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose:

Eil. Nr.Vandens telkinio pavadinimasSavivaldybėPlotas, haPastabos
1.AlaušasUtenos1071,8
2.AsvejaMolėtų, Švenčionių978,2Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto
3.Didžiulis (Daugų)Alytaus912,7
4.DrūkšiaiZarasų3204,9Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
5.SiesartisMolėtų503,6
6.VištytisVilkaviškioLietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
7.Elektrėnų tvenkinysElektrėnų1389,6

15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

III1 SKYRIUS

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE

161. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Taisyklių leidžiamais arba nustatytu metu leidžiamais naudoti žvejybos įrankiais, būdais ir masalais, neviršijant nustatyto leistino naudoti įrankių kiekio, nustatytu metu Taisyklėse nedraudžiamų gaudyti rūšių žuvis. Žvejyba leidžiama tik šviesiu paros metu (nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo), išskyrus atvejus, kai vandens telkinio savininkas leidžia žvejoti jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje tamsiu paros metu, tai nurodydamas mėgėjų žvejybos leidime. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, esančių rūšių žuvų žvejybai draudimo laikotarpis netaikomas, tačiau tokios žvejybos metu sugautos visos kitos žuvys turi būti nedelsiant paleistos į tą patį vandens telkinį. Draudžiama gaudyti žuvų rūšis, įrašytas į Saugomų gyvūnų sąrašą. Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

162. Limituota žvejyba privačiame vandens telkinyje organizuojama vadovaujantis Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

163. Vandens telkiniuose, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso valstybei ir ūkio subjektams, žvejojama laikantis Taisyklėse nustatytų žvejybos valstybiniuose vandens telkiniuose reikalavimų.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-557, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-22, i. k. 2016-22544

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:

17.1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

17.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės):

17.2.1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;

17.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

17.3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

18. Neteko galios nuo 2013-07-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin. 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

18. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

19. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

_________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 1 priedas

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

Eil. Nr.Vandens telkinio pavadinimas
1.Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos
2.Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos
3.Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki Anykščių užtvankos
4.Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis
5.Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka
6.Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba
7.Valstybiniai akvakultūros tvenkiniai


_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 priedas

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.UpėVyresnysis vandentakisBaseinas
1.AvirėNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
2.BilsinyčiaNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
3.DievogalaNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
4.GaujaNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
5.KarklėNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
6.KerupėDievogalaNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
7.Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys)NemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
8.MaraNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
9.MedukštėlėNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
10.Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto)NemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
11.OvaNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
12.RatnyčiaNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
13.RėvuonaNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
14.SamėVerknėNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
15.SkirpstaujaNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
16.StrūzdaVerknėNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
17.ŠustisNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
18.Šyša (aukščiau Katyčių)NemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
19.Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės)NemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
20.ViešvilėNemunasNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
21.ŽvirgždėKarklėNemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
22.BeržūnaŠalčiaMerkio
23.BeržupisMerkysMerkio
24.CirvijaMerkysMerkio
25.DerežnaMerkysMerkio
26.DerežnytėMerkysMerkio
27.Duobupis DMerkysMerkio
28.GelužaMerkysMerkio
29.GraužupisMerkysMerkio
30.GrūdaMerkysMerkio
31.LuknaMerkysMerkio
32.MaltupisŠalčiaMerkio
33.Mažoji KenaMerkysMerkio
34.NedzingėMerkysMerkio
35.PasgrindaVersekaMerkio
36.SkroblusMerkysMerkio
37.SpenglaMerkysMerkio
38.TaurupisVersekaMerkio
39.TurėMerkysMerkio
40.ŪlaMerkysMerkio
41.UosupisŪlaMerkio
42.VardaukaMerkysMerkio
43.VersekaMerkysMerkio
44.BezdonėNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
45.BražuolėNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
46.DūkštaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
47.JuodėVokėNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
48.KamajaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
49.KenaVilniaNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
50.LaukystaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
51.LokysNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
52.LomenaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
53.ManierkaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
54.MozūriškankaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
55.MusėNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
56.NemenčiaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
57.RiešėNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
58.RudaminaVokėNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
59.SaidėNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
60.StrūnaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
61.StrūnaStrečiaNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
62.ŠešuvaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
63.TaurijaVilniaNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
64.VeršupisNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
65.Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys)NerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
66.ŽalesaNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
67.ŽiežmaraNerisNeries mažųjų intakų (su Nerimi)
68.JusinėŽeimenaŽeimenos
69.Lakaja (Lakajos ež.–žiotys)ŽeimenaŽeimenos
70.LuknelėŽeimenaŽeimenos
71.MeraŽeimenaŽeimenos
72.PeršokšnaLakajaŽeimenos
73.PetruškėŽeimenaŽeimenos
74.SariaŽeimenaŽeimenos
75.SkerdiksnaŽeimenaŽeimenos
76.SkirdaŽeimenaŽeimenos
77.Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys)ŠventojiŠventosios
78.GrabuostaSiesartisŠventosios
79.NevėžaVirintaŠventosios
80.PelyšaŠventojiŠventosios
81.Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas)ŠventojiŠventosios
82.StorėŠventojiŠventosios
83.TaurožėŠventojiŠventosios
84.Virinta (Klabinių užtvanka- žiotys)ŠventojiŠventosios
85.ŽelvaSiesartisŠventosios
86.DratvinysDubysaDubysos
87.GynėvėDubysaDubysos
88.KirkšnovėDubysaDubysos
881.Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys)DubysaDubysos
89.LapišėDubysaDubysos
90.LuknėDubysaDubysos
91.MūkėDubysaDubysos
92.ŠventupisDubysaDubysos
93.AgluonaŠešuvisJūros
94.AitraJūraJūros
95.AkmenaJūraJūros
96.AnčiaŠešuvisJūros
97.ApusinasŠešuvisJūros
98.BalčiaŠešuvisJūros
99.BebirvaŠaltuonaJūros
100.BremenaAkmenaJūros
101.EgluonaAgluonaJūros
102.EžeruonaJūraJūros
103.GiluvėJūraJūros
104.IrtuonaEžeruonaJūros
105.IžnėAkmenaJūros
106.LokystaJūraJūros
107.ŠaltuonaŠešuvisJūros
108.ŠešuvisJūraJūros
109.ŠunijaJūraJūros
110.TrišiūkštėŠešuvisJūros
111.UpynaŠešuvisJūros
112.UpynikėTrišiūkštėJūros
113.VėžusJūraJūros
114.AgluonaMinijaMinijos
115.AisėVeiviržasMinijos
116.AlantasMinijaMinijos
117.AšvaVeiviržasMinijos
118.BabrungasMinijaMinijos
119.BlendžiavaSalantasMinijos
120.Didžioji SruojaMinijaMinijos
121.DirsteikaVeiviržasMinijos
122.GerdaujėMinijaMinijos
123.GraumenaŠalpėMinijos
124.JudrėGraumenaMinijos
125.KapupisSausdravasMinijos
126.KarkluojaAlantasMinijos
127.LuknaMinijaMinijos
128.Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys)NemunasNemuno
129.MišupėMinijaMinijos
130.PalaMinijaMinijos
131.SalantasMinijaMinijos
132.ŠalpėVeiviržasMinijos
133.SausdravasMinijaMinijos
134.ŠilupisSausdravasMinijos
135.SkinijaMinijaMinijos
136.ŠlužmėVeiviržasMinijos
137.ŠviekšnelėAšvaMinijos
138.TrumpėŽelsvaMinijos
139.UpitaŠlužmėMinijos
140.Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos)MinijaMinijos
141.VieštovėMinijaMinijos
142.ŽvelesysAšvaMinijos
143.ŽvelsaMinijaMinijos
144.ApšėBartuvaLietuvos pajūrio upių
145.BabrūnėAkmena DanėLietuvos pajūrio upių
146.BonalėAkmena DanėLietuvos pajūrio upių
147.DarbaŽybaLietuvos pajūrio upių
148.DegalasAkmena DanėLietuvos pajūrio upių
149.JuodupisŠventojiLietuvos pajūrio upių
150.KaltisApšėLietuvos pajūrio upių
151.KulšėŠventojiLietuvos pajūrio upių
152.LuknėŠventojiLietuvos pajūrio upių
153.LuobaBartuvaLietuvos pajūrio upių
154.RingelisAkmena DanėLietuvos pajūrio upių
155.SartisApšėLietuvos pajūrio upių
156.ŠataBartuvaLietuvos pajūrio upių
157.SmeltalėKuršių mariosLietuvos pajūrio upių
158.ŽybaŠventojiLietuvos pajūrio upių
159.LūšėVentaVentos
160.ŠerkšnėVentaVentos
161.VišetėVentaVentos


_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Nr. D1-937, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20066

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 3 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS

Eil.Nr.Vandens telkinysŽvejybos vietos
1.Nerisnuo Jonavos J.Ralio g. tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos
2.Žeimenanuo žiočių iki Lakajos žiočių
3.Vilnianuo žiočių iki Kenos žiočių
4.Šventojinuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko tvenkinį
5.Siesartisnuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto
6.Širvintanuo žiočių iki Liukonių tilto
7.Dubysanuo žiočių iki Kražantės žiočių
8.Jūranuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos
9.Minijanuo Lankupių iki Salanto žiočių
10.Veiviržasnuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto
11.Akmena–Danėnuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos
12.Šventoji (pajūrio)nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 4 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.UpėVyresnysis vandentakisVieta
1.NerisNemunasnuo kelio Nr. 262 tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje
nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto
nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių
2.ŽeimenaNerisnuo žiočių iki Lakajos žiočių
3.VilniaNerisnuo žiočių iki Kenos žiočių
4.ŠventojiNerisnuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko tvenkinį
5.SiesartisŠventojinuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto
6.ŠirvintaŠventojinuo žiočių iki Liukonių tilto
7.DubysaNemunasnuo žiočių iki Kražantės žiočių
8.KražantėDubysanuo žiočių iki Kelmės užtvankos
9.JūraNemunasnuo žiočių iki Tauragės užtvankos
10.MinijaNemunasnuo Lankupių iki Salanto žiočių
11.VeiviržasMinijanuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto
12.Šventoji (pajūrio)Baltijos jūranuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos
13.Akmena–DanėKuršių mariosnuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos


_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468

Nr. D1-828, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14435

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.

Eil. Nr.UpėVieta
1.NerisNuo Šilo tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto
Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn
Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn
Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės žiočių
Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Nuo geležinkelio Vinius–Ignalina tilto iki 500 m žemiau Žeimenos žiočių
2.ŠventojiSiesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m aukštyn
Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn
3.JūraEžeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn
4.MinijaAgluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn
Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn
5.ŽeimenaLakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

_____________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-828, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14435

Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133


Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 6 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO LIEPOS 1 D. IKI LAPKRIČIO 1 D.

Eil. Nr.UpėVieta
1.NemunasDubysos upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą
Jūros upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą
Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą
nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių
Kablys.lt

Kablys.lt gyvai: kaip mes laimėjome Europos čempionatą

2019-07-08 13:42 Pasidalijimų 132 Komentarų 1

Žvejo kalendorius. Liepa

2019-07-04 11:45 Pasidalijimų 184 Komentarų 1